TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları
 

 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖGRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA

BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

 

            Doktor öğretim üyesi ve doçentlik kadrolarına başvurma ve atanma ile profesörlüğe yükseltme ve kadrosuna atanmada,  gerekli  koşullar  2547  sayılı  kanunun  ilgili  maddeleri  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve   Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bunlara ilave olarak, Tokat Gaziosmanpaşa  Üniversitesi’nde  öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmada aranan koşullar ile puanlama ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:

 

              a) Profesörlük kadrolarına başvuru koşulları ve atanma ilkeleri;

Madde 1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olmak,

Madde 2. Toplam en az 300 puan almış olmak,

Madde 3. Doçentlik sonrası en az 150 puanı makale, bildiri veya kitaplardan almış olmak.

Madde 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az altmışbeş (65)  puan veya uluslararası  geçerliliği  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  bir  yabancı  dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermiş olmak.

 

b) Doçentlik kadrolarına başvuru koşulları ve atanma ilkeleri;

Madde 1. Doçentlik unvanını almış olmak,

Madde 2. Toplam en az 150 puan almış olmak,

Madde 3. En az 100 puanı makale, kitap veya bildiriden almış olmak.

Madde 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az altmışbeş (65)  puan veya uluslararası  geçerliliği  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  bir  yabancı  dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim  alanının  belli  bir  yabancı  dille  ilgili  olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermiş olmak.

 

c) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru koşulları ve atanma ilkeleri;

Madde 1. İlk atanmada toplam en az 60 puan almış olmak,

Madde 2. İlk ve yeniden atamalarda, yayınların en az birini, puanlama tablosundaki 1.1.a. 1.1.b, 1.1.c veya 1.1.d maddesinde yer alan alanlardan birinde yapmış olmak,

Madde 3. Görev süresi uzatımlarında bir önceki atanma dönemindeki puanını 1 yıllık uzatım için 15 puan, 2 yıllık uzatım için 30 puan, 3 yıllık uzatım için 45 puan ve 4 yıllık uzatım için 60 puan artırmış olmak,

 Madde 4. Görev süresi içinde askerlik, hamilelik, hastalık v.b. nedenlerden dolayı görevinden uzun süreli (3 ay ve üzeri) ayrılmış olanların, durumlarını belgelemek kaydıyla, görev sürelerine görevlerinden ayrı kaldıkları süreler eklenir.

Madde 5. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Üniversitemiz Araştırma Görevlisi kadrolarına atanıp, Üniversitemizde doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanlardan % 20 kotasıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar da doktor öğretim üyeleri için istenilen kriterleri sağlamaları gerekmektedir.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU

(indirmek için tıklayınız)

FEN BİLİMLERİ AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU

(indirmek için tıklayınız)

SOSYAL BİLİMLER AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME (PUANLAMA) TABLOSU

(indirmek için tıklayınız)

 

 

Akademik atama ve yükseltme kriterlerine esas olacak puanlama tablosu ve çok yazarlı yayınlarda puanlama sistemi aşağıda verilmiştir.

 

FEN BİLİMLERİ ALANINDA DEGERLENDİRME

 

 1. Bilimsel Yayınlar ve Faaliyetler*

PUAN

1.1. Makaleler

 

 

a. SCI, SSCI, AHCI gibi indekslerce taranan dergilerde yayınlanan

40

    b. SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indeksler tarafından taranan

 

 

 

    dergilerde yayınlanan

30

 

c. Yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri

20

    d. Yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri

20

 

e.  Diğer bilimsel dergilerde (hakemli olmayan) yayınlanan araştırma

 

 

 

     Makaleleri

10

 

f.  Atıf indekslerince taranmayan dergilerde yayınlanan derlemeler

10

1.2. Uluslararası toplantı, kongre ve sempozyum bildirileri

 

 

a. Tam metin

20

     b. Özet metin

15

 

c. Poster

10

 1.3. Ulusal toplantı, kongre ve sempozyum bildirileri

 

 

a. Tam metin

15

     b. Özet metin

10

 

c. Poster

5

 1.4. Kitaplar

 

    a. Yurtdışında yayınlanan kitap

40

    b. Yurtdışı kitaplarda bölüm ya da ünite yazarlığı

30

 

c. Yurtiçinde yayınlanan kitap

30

    d. Yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm ya da ünite yazarlığı

20

    e.  Alanında kitap çevirisi

20

 

 f. Ders notu

15

 1.5. Bilimsel dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği

 

 

a. SCI, SSCI, AHCI 'de yer alan dergilerde

40

    b. SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde

30

 

c. Uluslararası hakemli dergilerde

20

    d. Ulusal hakemli dergilerde

15

 

e. Yukarıdakilerin dışında

5

 1.6. Bilimsel dergilerde hakemlik

 

 

a. SCI, SSCI, AHCI' de yer alan dergilerde

10

 

b. SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde

8

 

c. Ulusal hakemli dergilerde

5

 

 1.7. Atıflar,  yapılan atıf başına (kendi yayınlarına yaptığı atıflar hariç)

 PUAN

 

a. SCI, SSCI AHCI 'de yer alan dergilerde

5

     b. Diğer bilimsel yayınlarda

2

     

 

 2. Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri

 

 2.1. Dersler

 

 

      Verilen ders başına (en çok beş ders için)

3

 2.2. Tez yönetimi

 

    a. Danışmanlığında tamamlanan doktora

10

    b. Danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans

5

 2.3. Araştırma projeleri (Tez projeleri hariç)

 

    a. Uluslararası destek alan projelerde yürütücü

40

    b. Uluslararası destek alan projelerde görev alma

10

 

   c. Ulusal destek alan projelerde yürütücü

20

    d. Ulusal destek alan projelerde görev alma

5

 2.4. Bilimsel Etkinliklerde Görev Alma (Bilimsel ve yönetsel)

 

       2.4.1. Uluslararası sempozyum ve kongrelerde:

 

 

 

 a.

Düzenleme kurulu

40

 

 

 b.

Bilim kurulu üyeliği

10

 

 

 c.

Sekreterya

10

 

 

 d.

Oturum başkanlığı ve panelist

5

        2.4.2. Ulusal sempozyum ve kongrelerde:

 

 

 

 a.

Düzenleme kurulu

30

 

 

 b.

Bilim kurulu üyeliği

10

 

 

 c.

Sekreterya

10

 

 

 d.

Oturum başkanlığı ve panelist

5

 2.5. Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

 

 

 

 a. Uluslararası bilim

50

 

 

 b. Uluslararası proje ödülü

40

 

 

 c. Uluslararası teşvik

30

 

 

 d. Uluslararası diğer bilimsel ödüller

20

 

 

 e. Ulusal bilim

40

 

 

 f. Ulusal proje ödülü

30

 

 

 g. Ulusal teşvik

15

 

 

 h. Ulusal diğer bilimsel ödüller

10

 3. Patentler**

 

     3.1. Yurt içi

    40

     3.2. Yurt dışı

    80

 

* Bilimsel yayınların değerlendirilmesinde, kesin yayın kabul belgesi yeterlidir.

**  Patent başvurusu yapmış bir öğretim elemanının başvurudan itibaren patentin tesciline kadar kazanabileceği toplam puan katsayısı p ve patent başvuru sahip sayısı n ise, belge tescil işlemi süresince puanların oranı aşağıdaki gibidir;

•      Başvuru = 0,1 p/n

•      Yayın = 0,2 p/n

•      Araştırma Raporu = 0,3 p/n

•      İnceleme Raporu = 0,3 p/n

•      Belge = 0,1 p/n

 

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA DEGERLENDİRME

 

 1. Bilimsel Yayınlar ve Faaliyetler*

PUAN

1.1. Makaleler

 

  a.

 SCI, SSCI, AHCI gibi indekslerce taranan dergilerde yayınlanan

40

  b.   SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indeksler tarafından taranan

 

 

 

 dergilerde yayınlanan

30

  c.

 Yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan

20

  d.  Yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanan

20

  e.

Diğer bilimsel dergilerde (hakemli olmayan) yayınlanan

10

 1.2. Uluslararası toplantı, kongre ve sempozyum bildirileri

 

   a.

 

 Tam metin

20

   b.   Özet metin

15

   c.

 

 Poster

10

 1.3. Ulusal toplantı, kongre ve sempozyum bildirileri

 

   a.

 

Tam metin

15

   b.  Özet metin

10

   c.

 

Poster

5

 1.4. Kitaplar

 

   a.

Yurtdışında yayınlanan kitap

40

   b.   Yurtdışı kitaplarda bölüm ya da ünite yazarlığı

30

   c.

Yurtiçinde yayınlanan kitap

30

   d.   Yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm ya da ünite yazarlığı

20

   e.

Alanında kitap çevirisi

20

 1.5. Bilimsel dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği

 

   a.

SCI, SSCI, AHCI 'de yer alan dergilerde

40

   b.   SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde

30

   c.   Uluslararası hakemli dergilerde

20

   d.   Ulusal hakemli dergilerde

15

   e.

Yukarıdakilerin dışında

5

 1.6. Bilimsel dergilerde hakemlik

 

 

  a.

SCI, SSCI, AHCI ' de yer alan dergilerde

10

 

  b.   SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde

8

 

  c.   Ulusal hakemli dergilerde

5

 1.7. Atıflar,  yapılan atıf başına (kendi yayınlanma yaptığı atıflar hariç)

 

  a.

SCI, SSCI AHCI 'de yer alan dergilerde

5

  b.  Diğer bilimsel yayınlarda

2

 

2. Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri

 PUAN

2.1. Dersler

 

 

 Verilen ders başına (en çok beş ders için)

3

 2.2. Tez yönetimi

 

 a. Danışmanlığında tamamlanan doktora

10

 b. Danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans

5

 2.3. Araştırma projeleri (Tez projeleri harici)

 

 a. Uluslararası destek alan projelerde yürütücü

40

 b. Uluslararası destek alan projelerde görev alma

10

 c.

  Ulusal destek alan projelerde yürütücü

20

 d. Ulusal destek alan projelerde görev alma

5

 2.4. Bilimsel Etkinliklerde Görev Alma (Bilimsel ve yönetsel)

 

        2.4.1. Uluslararası sempozyum ve kongrelerde:

 

 

          a.

Düzenleme kurulu

40

 

          b.

Bilim kurulu üyeliği

10

 

          c.

Sekreterya

10

 

          d.

Oturum başkanlığı ve panelist

 5

        2.4.2. Ulusal sempozyum ve kongrelerde:

 

 

          a.     

Düzenleme kurulu

30

 

          b.

Bilim kurulu üyeliği

10

 

          c.

Sekreterya

10

 

          d.

Oturum başkanlığı ve panelist

5

 2.5. Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

 

 a.

 Uluslararası bilim

50

 b.  Uluslararası proje ödülü

40

 c.  Uluslararası teşvik

30

 d.  Uluslararası diğer bilimsel ödüller

20

 e.

Ulusal bilim

40

 f.

Ulusal proje ödülü

30

 g.  Ulusal teşvik

15

 h.  Ulusal diğer bilimsel ödüller

10

 3. Patentler**

 

    3.1. Yurt içi

    40

    3.2. Yurt dışı

    80

 4. Bilimsel nitelikli kazı etkinlikleri

 

  a. Bilimsel nitelikli kazı yönetme

10

  b. Bilimsel kazıya katılma

5

 

* Bilimsel yayınların değerlendirilmesinde, kesin yayın kabul belgesi yeterlidir.
**  Patent başvurusu yapmış bir öğretim elemanının başvurudan itibaren patentin tesciline kadar kazanabileceği toplam puan katsayısı p ve patent başvuru sahip sayısı n ise, belge tescil işlemi süresince puanların oranı aşağıdaki gibidir;

•      Başvuru = 0,1 p/n

•      Yayın = 0,2 p/n

•      Araştırma Raporu = 0,3 p/n

•      İnceleme Raporu = 0,3 p/n

•      Belge = 0,1 p/n

 

GÜZEL SANATLAR ALANINDA DEGERLENDİRME

 

. Kuramsal alanlarda Fen ve Sosyal Bilimler alanlarındaki genel değerlendirme kriterleri uygulanır.

. Uygulamalı alanlarda (Plastik Sanatlar, Tasarıma Dayalı Bölümler, Görüntü Sanatları, Sahne Sanatları, Müzik ve Şan Bölümleri) aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanır.

 

 

 

 

 

PUAN

1. Özgün sanat eserlerinin, tasarım ya da yorum çalışmalarının uluslararası

 

 

40

sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif

 

 

 

hakları ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema,

 

 

televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime,

 

 

 

dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması.

 

 

 

2. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili

30

karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek.

 

 

 

3. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası kişisel

20

etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti,

 

gösterim vb. ).

 

 

 

4. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal düzeyde

10

kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti,

 

gösterirn vb. ).

 

 

 

5. Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının ulusal

35

sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması, proje bedeli veya telif hakkı

 

ödenmiş ya da sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon,

 

radyo gibi yayın organlarında yer alması, gösterime, dinletime girmesi veya

 

tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması.

 

 

 

6. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili

20

uluslararası karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi,

 

proie uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb. ).

 

 

 

7. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal düzeyde

10

jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, proje

 

uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb. ).

 

 

 

8. Özgün sanat eserleri, tasarım1ar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası düzeyde

15

karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, proje

 

uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb. ).

 

 

 

9. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal karma

 

 5

veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, proje uygulama,

 

gösteri, dinleti, gösterim vb. ).

 

 

 

10. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs, workshop, bienal, trienal

 20

gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak.

 

 

 

11. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs, workshop, bienal, trienal gibi

 

 10

sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak.

 

 

 

12. Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış

 30

olmak.

 

 

 

13. Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak.

 20

 14. Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

 

   a. Uluslararası sanat

50

   b. Uluslararası proje ödülü

40

   c. Uluslararası teşvik

30

   d. Uluslararası diğer sanatsal ödüller

20

   e. Ulusal sanat

40

 

f. Ulusal proje ödülü

30

   g. Ulusal teşvik

15

   h. Ulusal diğer sanatsal ödüller

10

         

 

SAGLIK BİLİMLERİ ALANINDA DEGERLENDİRME

 

1.Bilimsel Yayınlar ve Faaliyetler*

PUAN

1.1. Makaleler

 

a.

SCI, SSCI, AHCI gibi indekslerce taranan dergilerde yayınlanan araştırma

 

 

 

Makaleleri     

40

b.   SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indeksler tarafından taranan

 

 

 

dergilerde yayınlanan (Index medicus, SCI expanded, Excerpta medica vb.)

 

 

 

araştırma makaleleri      

30

c.

Yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri

20

d .  Yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri   

20

e.

SCI, SSCI, AHCI gibi indekslerce taranan dergilerde yayınlanan olgu

 

 

 

sunumu, editöre mektup veya derleme 

15

  f.

 

SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indeksler tarafından taranan

 

 

 

dergilerde yayınlanan (Index medicus, SCI expanded, Excerpta medica vb.)

 

 

 

olgu sunumu, editöre mektup veya derleme

12

  g.   Yurtdışı hakemi i dergilerde yayınlanan olgu sunumu, editöre mektup veya

 

 

 

Derleme    

10

   h.  Yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanan olgu sunumu, editöre mektup veya

 

 

 

derleme

8

1.2. Uluslararası toplantı, kongre ve sempozyum bildirileri

 

 a.

 

Tam metin

20

 b.    Özet metin

15

 c.    Poster

10

1.3. Ulusal toplantı, kongre ve sempozyum bildirileri

 

  a.

 

Tam metin

15

b.   Özet metin

10

c.   Poster

5

1.4. Kitaplar

 

a.

Yurtdışında yayınlanan kitap

40

b.   Yurtdışı kitaplarda bölüm ya da ünite yazarlığı

30

c.

Yurtiçinde yayınlanan kitap

30

d.   Yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm ya da ünite yazarlığı

20

e.    Alanında kitap çevirisi

20

f.

 

 Ders notu

15

1.5. Bilimsel dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği

 

 a.

SCI, SSCI, AHCI 'de yer alan dergilerde

40

 b.  SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde

30

 c.  Uluslararası hakemli dergilerde

20

 d.  Ulusal hakemli dergilerde

15

 e.

Yukarıdakilerin dışında

5

         

 

1.6. Bilimsel dergilerde hakemlik

 

 

   a.

SCI, SSCI, AHCI ' de yer alan dergilerde

10

 

   b.  SCI, SSCI, AHCI dışında uluslararası indekslerde yer alan dergilerde

8

 

   c.  Ulusal hakemli dergilerde

5

   1.7. Atıflar,

 yapılan atıf başına (kendi yayınlarına yaptığı atıflar hariç)

 

a.

 SCI, SSCI AHCI 'de yer alan dergilerde

5

b.   Diğer bilimsel yayınlarda

2

2. Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri

 

2.1. Dersler

 

     Verilen ders başına (en çok beş ders için)

3

  2.2. Tez yönetimi

 

     a. Danışmanlığında tamamlanan doktora

10

     b. Danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans

5

  2.3. Araştırma projeleri (Tez projeleri hariç)

 

 

a. Uluslararası destek alan projelerde yürütücü

40

     b. Uluslararası destek alan projelerde görev alma

10

     c. Ulusal destek alan projelerde yürütücü

20

     d. Ulusal destek alan projelerde görev alma

5

  2.4. Bilimsel Etkinliklerde Görev Alma (Bilimsel ve yönetsel)

 

  2.4.1. Uluslararası sempozyum ve kongrelerde:

 

 

a.

Düzenleme kurulu

40

 

b. Bilim kurulu üyeliği

10

 

c.

Sekreterya

10

 

d. Oturum başkanlığı ve panelist

5

   2.4.2. Ulusal sempozyum ve kongrelerde:

 

 

a.

Düzenleme kurulu

30

 

b. Bilim kurulu üyeliği

10

 

c.

Sekreterya

10

 

d. Oturum başkanlığı ve panelist

5

 2.5. Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

 

       a.

Uluslararası bilim

50

       b.

Uluslararası proje ödülü

40

       c. Uluslararası teşvik

30

       d.

Uluslararası diğer bilimsel ödüller

20

       e. Ulusal bilim

40

       f. Ulusal proje ödülü

30

       g. Ulusal teşvik

15

       h. Ulusal diğer bilimsel ödüller

10

                 

 

   3. Patentler**

 

       3.1. Yurt içi

    40

       3.2. Yurt dışı

    80

 

* Bilimsel yayınların değerlendirilmesinde, kesin yayın kabul belgesi yeterlidir.
**  Patent başvurusu yapmış bir öğretim elemanının başvurudan itibaren patentin tesciline kadar kazanabileceği toplam puan katsayısı p ve patent başvuru sahip sayısı n ise, belge tescil işlemi süresince puanların oranı aşağıdaki gibidir;

•      Başvuru = 0,1 p/n

•      Yayın = 0,2 p/n

•      Araştırma Raporu = 0,3 p/n

•      İnceleme Raporu = 0,3 p/n

•      Belge = 0,1 p/n

 

PUANLAMA SİSTEMİ

 

Çok yazarlı yayınlarda puanların hesaplanmasında aşağıda verilen tablo kullanılacaktır (*)

 

Yazar

1. isim

2. isim

3. isim

4. isim

5. isim

6. isim

7. isim

8. isim

9. isim

10. isim

Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 isimli

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 isimli

100

90

 

 

 

 

 

 

 

 

3 isimli

90

80

70

 

 

 

 

 

 

 

4 isimli

80

75

65

55

 

 

 

 

 

 

5 isimli

80

70

60

50

40

 

 

 

 

 

6 isimli

75

65

55

45

35

25

 

 

 

 

7 isimli

70

60

50

40

30

25

25

 

 

 

8 isimli

65

55

45

35

25

25

25

  25

 

 

9 isimli

60

50

40

30

25

25

25

25

25

 

10 isimli

55

45

35

25

25

25

25

25

25

25


(*) 11 ve üzeri yazarlı eserlerde 10 isimli puanlamanın aynısı uygulanır.

 

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde açılan kadroya başvuran adayların dosyaları Rektörün görevlendireceği bir komisyon tarafından incelenir.

Komisyon, en az beş üyeden oluşur. Komisyon üyeleri, biri Rektör yardımcısı olmak üzere üniversitemiz profesörlerinden seçilir ve görev süresi 2 yıldır.

Her kadro ilanında komisyon toplanır ve başvuruları değerlendirir.

Başvuru sahipleri durumlarını ve asgari başvuru koşullarını sağladıklarını belgelendirmek zorundadır.

İlgili tablolarda yer almayan hususlar senato tarafından değerlendirmeye alınır.

 

 

 
609127
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.