Öğretim Üyeliğine Başvuru Koşulları

  • ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE BAŞVURU KOŞULLARI

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA

BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ


            Doktor öğretim üyesi ve doçentlik kadrolarına başvurma ve atanma ile profesörlüğe yükseltme ve kadrosuna atanmada, gerekli koşullar 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bunlara ilave olarak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmada aranan koşullar ile puanlama ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:


              a) Profesörlük kadrolarına başvuru koşulları ve atanma ilkeleri;

Madde 1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olmak,

Madde 2. Doçentlik sonrası toplam en az 300 puan almış olmak,

Madde 3. Doçentlik sonrası toplam puanın en az 150 puanı makale, bildiri veya kitaplardan almış olmak.

Madde 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az altmış (60) puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermiş olmak ve en az ellibeş (55) puan almış olmak.

Madde 5. Başlıca araştırma eseri; doçentlikten sonra yayınlanmak koşuluyla tek yazarlı ya da adayın ilk yazar olarak yer aldığı makale, sorumlu yazar olduğu makale, tez danışmanlığını yaptığı lisans/lisansüstü öğrencilerle birlikte tezden yayımlanmış makale, yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir projeden üretilmiş makale, veya ders kitabı dışında, uzmanlık alanı ile ilgili basılmış birinci isim olduğu ya da editör olduğu kitap olarak kabul edilir.


b) Doçentlik kadrolarına başvuru koşulları ve atanma ilkeleri;

Madde 1. Doçentlik unvanını almış olmak,

Madde 2. Toplam en az 150 puan almış olmak,

Madde 3. Toplam puanın en az 100 puanı makale, kitap veya bildiriden almış olmak.

Madde 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az altmış (60) puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermiş olmak ve en az ellibeş (55) puan almış olmak..


c) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru koşulları ve atanma ilkeleri;

Madde 1. İlk atanmada toplam en az 60 puan almış olmak,

Madde 2. İlk atama veya görev süresi uzatımlarında, yayınların en az birini, puanlama tablosundaki 1.1.a. 1.1.b, 1.1.c veya 1.1.d maddesinde yer alan alanlardan birinde yapmış olmak,

Madde 3. Görev süresi uzatımlarında, son atanma döneminde 1 yıllık uzatım için 15 puan, 2 yıllık uzatım için 30 puan, 3 yıllık uzatım için 45 puan ve 4 yıllık uzatım için 60 puan almış olmak,

Madde 4. Görev süresi içinde askerlik, hamilelik, hastalık v.b. nedenlerden dolayı görevinden uzun süreli (3 ay ve üzeri) ayrılmış olanların, durumlarını belgelemek kaydıyla, görev sürelerine görevlerinden ayrı kaldıkları süreler eklenir.

Madde 5. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Üniversitemiz Araştırma Görevlisi kadrolarına atanıp, Üniversitemizde doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanlardan % 20 kotasıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar da doktor öğretim üyeleri için istenilen kriterleri sağlamaları gerekmektedir.

Madde 6. Görev süresi uzatımlarında, ikinci ve üçüncü maddede belirtilen kriterleri sağlamayanlar için ilgili birim yönetim kurulu kararı ve rektörlük onayı ile bir defaya mahsus en fazla 6 (altı) ay ek süre verilebilir.


Akademik atama ve yükseltme kriterlerine esas olacak puanlama tablosu ve çok yazarlı yayınlarda puanlama sistemi aşağıda verilmiştir. 


(indirmek için tıklayınız)


(indirmek için tıklayınız)


(indirmek için tıklayınız)


(indirmek için tıklayınız)UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde açılan kadroya başvuran adayların dosyaları Rektörün görevlendireceği bir komisyon tarafından incelenir.

Komisyonca şartları sağladığı anlaşılan başvuruların süreci ilgili mevzuata göre devam eder.

Komisyon, en az beş üyeden oluşur.

Komisyon üyeleri, biri Rektör yardımcısı olmak üzere üniversitemiz profesörlerinden seçilir ve görev süresi 2 yıldır.

Her kadro ilanında komisyon toplanır ve başvuruları değerlendirir.

Başvuru sahipleri durumlarını ve asgari başvuru koşullarını sağladıklarını belgelendirmek zorundadır. İlgili tablolarda yer almayan hususlar senato tarafından değerlendirmeye alınır.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 60150 Taşlıçiftlik Yerleşkesi-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.