TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Şube Müdürlükleri
 

 

Akademik Personel Şube Müdürlüğü ve Görevleri
Temel Fonksiyon;

Akademik personelin atama ve özlük işlemleri ile görevlendirmelerin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmektedir.

• Kadro ihdası, tutulu kadroların serbest bırakılması, dolu kadro değişiklikleri, boş kadro değişikliklerinin teklifi, görüşmeleri, uygulanması, kadro aktarım ve kullanım izni işlemleri,
• Kadro istatistik ve kadro değişikliklerinin istatistiki takibi,
• Aylık Terfii, kıdem, öğrenim değişiklikleri, hizmet birleştirmeleri vb. işlemler,
• Öğretim Üyesi ilanı ve atama işlemleri
• Öğretim üyesi ilanındaki profesör ve doçent kadroları için başvurularının kabulü,  dosyaların jürilere gönderimi, gelen raporların Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması,
• Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanları ilanı, sınavların organize edilmesi, ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçlarının webden yayımı, atanmaya hak kazananların yönetim kurulu kararlarının alınmasının sağlanması ve atama işlemleri
• Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleşen adayların başvuru işlemleri ve atama işlemleri, rotasyon yazışmalarını yapmak,
• Dışardan ders vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca yapılacak görevlendirme yazışmalarının yapılması ve takibi,
• 2547 sayılı Kanun’un 33.maddesi uyarınca yurtdışında görevli personel işlemlerinin takibi,
• 2547 sayılı Kanun’un 34. maddesi uyarınca sözleşmeli ve yabancı uyruklu personel işlemleri,
• 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibi,
• 2547 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin takibi,
• 2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca görevlendirilen personelin yazışmalarını ve takibini yapmak,
•  2547 sayılı Kanun’un 40 ve 41. maddeleri uyarınca yapılacak görevlendirme işlemlerinin yazışmaları ve takibini yapmak,
• 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atanan araştırma görevlilerinin eğitim sürelerinin takibi,
• 2547 sayılı kanunun 60/b’ye göre yazışmalar ve atama işlemlerinin yapılması,
• ÖYP ve Öncelikli Alanlar kapsamında atanan öğretim elemanlarının işlemlerinin takibi,
• 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerin yazışma ve takibini yapmak,
• Askerlik sevk ve tehir işlemlerini yapmak,
• Hizmet ve hususi pasaport işlemlerini yapmak,
• Personel kimlik kartı işlemleri,
• Mal bildirim beyannamelerinin takibi,
• Yapılan soruşturma sonuçlarının dosyalanması, YOKSİS ve DBP sistemlerine girişinin yapılması,
• Üniversitelerarası Kurul doçentlik jüri işlemlerinin takibi,
• Emeklilik İşlemleri,
• 1416 sayılı Kanuna tabi olarak MEB hesabına Üniversitemiz adına yurtdışında eğitim görenlerin işlemlerinin takibi,
• Süreli atanan personelin görev süresi uzatım işlemlerinin takibi,
• Özlük dosyalarının düzenlenmesi ve saklanması, naklen veya istifa yoluyla ayrılanların dosyalarının görev yaptıkları kuruma gönderilmesi,
• Akademik personelden idari görev alanların atama, görevlendirme ve süre takip işlemleri,
• Personel bilgilerinin otomasyon sistemlerine (Üniversitemize ait Personel Takip Programı, YOKSİS, HİTAP,) girişlerinin yapılması, bunların güncelliğini takip etmek,
• Akademik kadroların üçer aylık periyotlar halinde  Maliye Bakanlığı e-Bütçe ve Devlet Personel Başkanlığı e-Uygulama sistemlerinden güncelliğini sağlamak,
• Arşiv işlemleri,
• Üniversitemiz diğer birimleri ve Başkanlığımız diğer şube müdürlükleri ile koordineli ve uyumlu çalışmak,
• İlgili makama, pasaport vb. kişileri ilgilendiren yazıların bilgilendirilmesinin SMS yoluyla yapılması,
• Başkanlığımıza ait web sayfasının düzenlenmesi,
• Kurumlar tarafından talep edilen istatistiki bilgilerin hazırlayarak gönderilmesi ,
• Personel kimlik kartı işlemleri,
• Yapılan iş ve işlemlere ilişkin kanun, mevzuat ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek,
• Sağlık Personeli Takip Sistemine (SPTS) bilgi girişlerinin yapılması ve bilgilerin güncel tutulması,
• Üniversitemiz kadrolarına atanacak kişilerin güvenlik soruşturma yazışmalarının yapılması,
• Üniversitemiz diğer birimleri ve Başkanlığımız diğer şube müdürlükleri ile koordineli ve uyumlu çalışmak,

 

İdari Personel Şube Müdürlüğü ve Görevleri
Temel Fonksiyon;

İdari Personelin atama ve özlük işlemleri ile görevlendirmelerinin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunu sağlamaktır

§  İptal-İhdas, Kadro Tahsisleri, Tutulu Kadroların Serbest Bırakılması, Dolu-Boş Kadro Değişiklikleri,I,II,III Sayılı Cetvellerin Düzenlenmesi
§  ÖSYM'ce yapılan KPSS'ye göre personel alımları
§  Özürlü ve Sakat  Personel Sınavları
§  Korunmaya Muhtaç Çocuklar için yapılan sınavlar
§  Sözleşmeli Personel Sınavları
§  Personel Atamaları ve  Göreve Başlatılması
§  Açıktan Naklen Atanan Personel, Görevden Ayrılma, Müstafi, İstifa Yazışmaları
§  Terfiler ve Değerlendirmeler
§  Kadro Hareketleri
§  Atama Tayin Terfii
§  Kadro İstatistikleri
§  Görevlendirmeler
§  Form-Beyanname-Pasaport İşlemleri
§  İzin-Rapor, Sağlık Karnesi İşlemleri
§  Emekli Sandığı İşlemleri
§  Soruşturmalar-Sicil Raporları
§  Kanun,Tüzük,Yönetmelik,Görüş ve Kararlar
§  Giyecek Yardımı
§  Yan Ödeme Kararnamesinin Hazırlanması (I -II ve III Sayılı Cetvellerin Hazırlanması)
§  Personel Yük Tablolarının Hazırlanması
§  Büro Malzemelerinin Temini
§  Arşiv İşlemleri
§  Genel hükümlere göre açıktan, nakil ve yeniden atama işlemlerinin yapılması,
§  Terörle mücadele, SHÇEK ve özürlü personel alımına ilişkin mevzuat kapsamında atamaların yapılması,
§  Naklen başka bir kuruma atanacak personele ilişkin işlemlerin yapılması, özlük ve sicil dosyalarının gönderilmesi,
§  İlgililere ait Bağ-Kur, SSK hizmetlerinin ilgili kurumlardan istenmesi ve aylıklarında değerlendirilmek üzere hizmet birleştirme onayı alınması, 
§  Personelin eğitim durumundaki değişiklikler için intibak işlemlerinin yapılması, kayıtların güncellenmesi,
§  Aylık olarak idari personelin terfi işlemlerinin gerçekleştirilmesi
§  2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerinin yürütülmesi,
§  İdari personele ilişkin sicil raporlarının birimlerden istenmesi ve gerekli takip işlemlerinin yapılması,
§  657 Sayılı Kanunun 37. ve 64. maddeleri uyarınca kademe ve derece ilerlemesi işlemlerinin yapılması,
§  İdari personele ait çalışma belgesi, personel kimlikleri, pasaport belgeleri ve sağlık karnelerinin düzenlenmesi,
§  Emekli olacak personelin, emeklilik işlemlerinin yapılması, dosyalarının arşivlenmesi,
§  Personelin izin ve raporlarının kayıt altına alınması ve takibinin yapılması,
§  Ücretsiz izne ayrılacak idari personel için onay hazırlanması ve takibinin yapılması,
§  İstifa etme ve müstafi olma durumları için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve kayıtlarının güncellenmesi,
§  Daire Başkanlıklarının online olarak Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine personel giriş ve çıkışlarının yapılması,
§  Üniversitede yeni göreve başlayan personelin uyum sürecine yardımcı olmak.

 

Maaş İşleri Şube Müdürlüğü ve Görevleri
Temel Fonksiyon;

Rektörlüğe bağlı bölüm ve merkezler, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve Daire Başkanlıklarında çalışan personelin maaşlarının yapılmasını sağlamaktır

§  Göreve başlayan kişiyle ilgili işlemler.
§  Atama ve Terfii onayların programda takip edilmesi. 
§  Aile Yardımı ve Aile Durumu Beyanları ile ilgili işlemler.
§  Görevlendirmelerle ilgili işlemler.
§  Raporların programa işlenmesi.
§  Sigorta primlerinin işlenmesi
§  Döner sermaye ve ek ders ücreti alan personelin matrahlarının işlenmesi ve takibi.
§  Aylıksız izne ayrılanların işlemleri.
§  İcra ve nafaka kesintisi gelen personelin işlemlerinin yapılması.
§  İlaç katılım payı kesintileri, hasta katılım payları ve eczane katılım paylarının kesilmesi.
§  Maaş kesim cezalarının işlenmesi.
§  Sendikaya giriş ve çıkış işlemleri.
§  Diğer yazılar. 
§  Maaşların dökümü
§  Maaşların kontrolü.
§  Maaş bordrolarının ayrılması
§  Maaşların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilmesi.
§  Maaşlardan özel kesintilerin kesilmesi.
§  Telefon kesintilerinin yapılması
§  Bankalara göre banka listelerinin hazırlanması ve mutabakatın sağlanması
§  Banka listelerinin bankaya gönderilmesi ve Internet ortamına aktarılması
§  Sosyal Güvenlik Kesinti işlemleri
§  Sendika listelerinin yapılması ve çıkarılması
§  Lojman listelerinin yapılması ve çıkarılması
§  Kefalet aidat listelerinin çıkarılması
§  Özel evrakların şahıs dosyalarına takılması
§  Bordroların dosyalarına takılması
§  Nakil işlemlerinin yapılması
§  Maaş durum belgelerinin düzenlenmesi
§  Emekliye sevk edilen (emekliye ayrılan) personelin son 3 yıllık emekli kesenek icmallerinin hazırlanması
§  Teknik personel arazi tazminatlarının hesaplanarak ödenmesi
§  Profesörlüğe yükselen akademik personelin 3. yılı ve 4. yılını tamamlaması sonucu katsayıların takibi
§  Ek bölge tazminatı alan teknik personelin ay içinde almış olduğu raporların maaşlara yansıtılması
§  Memur maaş avanslarının muhasebe işlem fişi ile kayda alınması
§  Yabancı uyruklu personelin maaş tahakkuku
§  Görevden ayrılan, istifa eden, askere giden vs. personelin borçlandırılması
§  Doğum Yardımı yapılması
§  Ölüm Yardımı yapılması
§  Yeni Atamalarda maaş farkının hesaplanması
§  Maaş parametrelerinin takip edilerek sisteme yansıtılması
§  Özelleştirmeden gelen personelin maaşlarının hesaplanması
§  Askerlik ve Hizmet Borçlanmaları işlemleri
§  Fiili hizmet süreleri
§  Yabancı Dil Tazminatı ve takibi

 

Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü ve Görevleri
Temel Fonksiyon;

İdari Personelin hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamaktır

§  Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programını hazırlamak, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak.
§  Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine yazılı olarak tebliğ etmek.
§  Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programının birimlere bildirimi ve eğitime katılacak personelin eğitime katılımını sağlamak.
§  Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programına göre eğitimlerin yapılmasını ve koordinasyonu sağlamak.
§  Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitimi sonrasında personelin sınavlarının yapılmasını sağlamak.
§  Aday memurların Temel Eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları kitabındaki eğitim konularını iletmek, aday memurların Temel Eğitime katılmalarını sağlamak.
§  Temel Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak Temel Eğitim Değerlendirme Formunu düzenleyerek Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.
§  Aday memurların Hazırlayıcı Eğitim Programını, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek, eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak, aday memurların Hazırlayıcı Eğitime katılmalarını sağlamak. Hazırlayıcı Eğitim Programını Devlet Personel Başkanlığına göndermek.
§  Hazırlayıcı Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak.
§  Birimlerin Hizmet içi Eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak.

 

Evrak Kayıt ve Daire Başkanlığı Sekreterliği ve Görevleri
Temel Fonksiyon;

Başkanlığa gelen ve Başkanlığımdan giden evrakın kayıt ve dağıtım işlemleri ve Daire Başkanının sekreterya işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

§  Daireye gelen evrakların tasnifini yapmak,
§  Evrakların zarflarını açmak ve kaşelemek, 
§  Gelen ve giden evrakların kayıt işlemlerini yapmak,
§  Evrakları bilgisayara kaydetmek ve numara vermek,
§  Evrakları zimmet karşılığı ilgililere teslim etmek,
§  Kendisine iletilen verileri bilgisayara girmek,
§  Daire Başkanlığı telefonlarını organize etmek,

 

 
833459
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.